تاریخ بصیرت افزا | دوره آموزشی شبکه عمار

سرفصل دوره: دشمن شناسی در قرآن تحلیل جریان نفاق در صدر اسلام عملکرد جبهه حق و باطل در تاریخ صدر اسلام و تاریخ معاصر بررسی جریان شناسی عملکرد یهود در دوران معاصر   مدت دوره: ۲جلسه ۳ساعته با حضور اساتید اقتصادی شبکه عمار جهت درخواست دوره تخصصی  به اینجا  مراجعه نمایید.