سلسله نشست های حرف نو – زنگ خطر

موضوع: بررسی وضعیت نابسامان مسکن و عدالت شهری باحضور: دکتر افشین پروین پور – کارشناس مسکن مهندس یاشار سلطانی زمان و مکان: چهارشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ – تهران   جهت حضور در برنامه فرم ذیل را تکمیل نمایید.