اساتید محترم

درصورتی که تمایل به همکاری با شبکه اعزام سخنران و استاد عمار دارند می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال رزومه خود ، پس از طی مراحل توسط شبکه عمار همکاری خود را آغاز نمایند.

  • مثال: کارشناسی ارشد / علوم سیاسی
  • لطفا ابتدا فایل خام رزومه را از قسمت انتهایی فرم دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه یکی از سخنرانی های خود بارگذاری نمایید.

دانلود فرم رزومه برای تکمیل و بارگذاری