سلسله نشست های حرف نو – جراحی اقتصادی

موضوع: شفافیت حکومت بر توانمندی بدنه حاکمیت


فیلم سخنرانی

صوت سخنرانی

دیدگاه ها

عبارت امنیتی *